Tổ hành chính- văn phòng

STT Họ tên Trình độ chuyên môn
1 Nguyễn Thị Lợi

20/10/1980

Thư viện

TC TB-TV
2 Nguyễn Thị Thu

04/03/1981

Kế toán

TC kế toán
3 Nguyễn Thị Bích Lê

22/06/1988

Văn thư

TC Văn thư
4
5