Tổ Hóa – Sinh-Thể- Nhạc-MT

STT Họ tên Trình độ chuyên môn
1 Nguyễn Đình Trường

05/08/1983

Tổ trưởng

ĐH Hóa- Sinh
2 Trần Xuân Hồng

06/11/1980

Chủ tịch Công đoàn

ĐH TD
3 Vũ Thị Thắm

12/09/1980

Tổ phó

CĐ Nhạc
4 Phan Thị Khánh Ly

24/04/1986

Giáo viên

CĐ Hóa-Sinh
5 Nguyễn Thị Hiền12/12/1978

Giáo viên

ĐH Sinh- Hóa
6 Nguyễn Thị Phú

01/10/1967

Giáo viên

ĐH Sinh
7 Nguyễn Văn Đồng

20/11/1977

Giáo viên

ĐH Thể
8 Trần Thị Nhân

12/12/1980

Giáo viên

CĐ Thể
9 Nguyễn Thị Diệu

19/03/1981

Giáo viên

ĐH MT
10 Nguyễn Thị Kim Oanh

19/12/1981

Giáo viên

CĐ Nhạc
11 Nguyễn Thị Lệ

01/01/1980

Giáo viên

CĐ MT
12
13
14
15