Tổ Văn – Sử – Địa

STT Họ tên Trình độ chuyên môn

1

 Đặng Thị Thành Vinh

04/09/1970

Tổ trưởng

Đại học Ngữ Văn
2 Trần Thị  Thuỷ

15/01/1984

Giáo viên

ĐH Ngữ Văn-CD
3 Nguyễn Thị Chiến

1976

Tổ phó

ĐH Ngữ văn
4 Phan Thị Thanh Thuỷ

30/10/1978

Giáo viên

ĐH Ngữ văn
5 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

01/01/1982

Giáo viên

ĐH Văn
6 Trần Thị Lệ Hằng

16/03/1977

Giáo viên

ĐH Văn
7 Phan Thị Nhung

02/09/1975

Giáo viên

ĐH Văn- Sử
8 Lưu Thị Tuyết

20/08/1983

Giáo viên

ĐH Văn- CD
 9 Nguyễn Thị Hồng Khanh

23/07/1978

Giáo viên

ĐH Văn- Sử
 10 Lê Thị Mận

1981

Tổ phó

ĐH Văn- Địa
11 Nguyễn Thị Hoa Lài

1978

Giáo viên

ĐH Văn- Sử
12 Nguyễn Thị Minh Hoàng

25/05/1976

Giáo viên

ĐH Văn- Sử
13 Trần Thị  An

05/07/1967

Giáo viên

ĐH Sử
14 Phạm Thị Mai

1981

Giáo viên

ĐH Địa- CD
15 Nguyễn Cao Lam

20/10/1958

Giáo viên

CĐ Văn- Sử